Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky online služby, ktoré sa týkajú Autosphere, obchodný názov spoločnosti Emil Frey N.V., a jej pridružené spoločnosti, s výnimkou služieb, ktoré odkazujú na osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov vzťahujúce sa na danú službu.

Rešpektovanie súkromia našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov a starostlivé zaobchádzanie s ich osobnými údajmi považujeme za našu povinnosť.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov nájdete všeobecné informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi.

Náš cieľ
Naším cieľom je poskytovať vám čo najlepšie služby. Aby sme vám mohli ponúknuť cielené a osobné služby, potrebujeme vaše osobné údaje.
Samozrejme, dbáme na to, aby sme dodržiavali zákony a predpisy, ktoré sa vzťahujú na používanie osobných údajov.

Môžete si byť istí, že spoločnosť EF Mobility s.r.o. a jej pridružené spoločnosti zaobchádzajú s vašimi osobnými údajmi starostlivo a že naše služby sú transparentné, spoľahlivé a osobné.
Čo sú to osobné údaje?

Hneď ako vás údaje môžu identifikovať ako osobu, tieto údaje sa nazývajú osobné údaje. Príkladmi osobných údajov sú vaše meno, adresa, dátum narodenia, číslo bankového účtu a používateľské meno.
V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vám povieme, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké opatrenia prijímame na ochranu vašich osobných údajov.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov používame definíciu "subjekt údajov". Subjekt údajov je každý, koho osobné údaje spoločnosť Emil Frey .o. a/alebo niektorá z jej pridružených spoločností spracúva.


Aký je účel spracovania vašich údajov?
O používaní vašich osobných údajov by sme radi komunikovali čestne a transparentne.
V odseku "Doba uchovávania osobných údajov" sme rozlíšili jednotlivé kategórie, v ktorých údaje uchovávame.
Vaše osobné údaje používame len na účely uvedené nižšie.

Na čo používame vaše osobné údaje a kedy to robíme?

1. Aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie služby a požadovanú službu v súvislosti s podaním ponuky, potrebujeme vaše osobné údaje, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť. Tieto osobné údaje použijeme len na tento účel.
Robíme to na základe oprávneného záujmu, keď podávate žiadosť o kúpu.

2. Aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie služby, aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú službu s ohľadom na dohodnutý nákup, potrebujeme vaše osobné údaje na základe zmluvného záväzku. Tieto osobné údaje použijeme len na tento účel. Ak si s nami dohodnete kúpnu zmluvu.
Robíme tak na základe realizačnej zmluvy.

3. S vaším súhlasom vás budeme informovať o našich produktoch a službách. Vaše údaje používame napríklad na prezentáciu čo najväčšieho počtu relevantných služieb, napríklad prostredníctvom našich webových stránok a elektronických noviniek.
Robíme to však len s vaším súhlasom.

4. Ak máte ako zákazník otázky alebo sťažnosti, budeme sa vám snažiť čo najskôr pomôcť. V niektorých prípadoch na to potrebujeme aj vaše osobné údaje.
Robíme to v prípade konkrétnych otázok alebo sťažností.

5. Ak sa chystáme použiť vaše osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené vyššie, vopred vás požiadame o súhlas. Robíme to len s vaším súhlasom.
Ktoré osobné údaje o vás spracúvame?
Aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie služby - v závislosti od služby, ktorú si u nás zakúpite - potrebujeme okrem iného tieto osobné údaje.

o meno a priezvisko
o adresu
o Poštové smerovacie číslo
o Miesto bydliska
o e-mailovú adresu
o telefónne číslo
o Údaje o vozidle (vrátane čísla karosérie)
o IP adresa

Externé služby
V niektorých prípadoch využívame externých poskytovateľov služieb, napríklad na finančné vyrovnanie platieb, na ktoré využívame poskytovateľa platieb a/alebo spracovanie vašej žiadosti o nákup.
S týmito stranami samozrejme uzatvárame jasné dohody o šetrnom zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi. Príslušné osobné údaje budú použité len na vykonanie príslušnej služby.

Súbory protokolov (log files)
IP adresy používame len na analýzu trendov, správu webovej stránky, sledovanie trendov používateľov a zhromažďovanie všeobecných demografických informácií o súhrnnom používaní.
IP adresy nie sú prepojené s inými osobnými údajmi.


Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné.
Našou základnou zásadou je, že osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na poskytnutie služby. Rozlišujeme dve skupiny:

- Skupina A - aktívni zákazníci
Ide o zákazníkov, ktorí spadajú do obdobia 6 mesiacov od nákupu alebo výmeny.

- Skupina B - neaktívni zákazníci
Ide o zákazníkov, ktorí na základe súhlasu udelili jednoznačný súhlas so zasielaním konkrétnych informácií o produktoch a/alebo službách.

Na ostatných neaktívnych zákazníkov sa vzťahuje len zákonom stanovená doba uchovávania (84 mesiacov). Táto skupina už nebude oslovená.
V niektorých prípadoch sme zo zákona povinní uchovávať osobné údaje dlhšie. Napríklad podľa daňovej legislatívy je povinné uchovávať daňové relevantné osobné údaje sedem rokov.

Osobné údaje, ktoré sme získali po prijatí žiadosti o kúpu, ale ktorých výmena/kúpa sa neuskutočnila, používame na účel, na ktorý boli údaje vydané, a neuchovávame ich dlhšie ako 1 mesiac.

Ako sú vaše osobné údaje zabezpečené?
Spoločnosť Emil Frey a jej pobočky prijali primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov. Samozrejme, robíme všetko pre to, aby sme vaše osobné údaje čo najlepšie chránili pred neoprávneným prístupom, stratou alebo krádežou.
Zamestnanci spoločnosti Emil Frey a jej pridružených spoločností majú prístup k vašim osobným údajom len vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné.

Uzavreli sme dohody o bezpečnosti vašich osobných údajov, ak ich spracúva externá strana. Ak na naše služby využívame externú stranu, ktorá pre nás spracúva osobné údaje, zabezpečujeme, aby aj ona spĺňala naše bezpečnostné požiadavky.
Aké práva máte ako dotknutá osoba?
Ako subjekt údajov máte niekoľko práv, ktoré môžete uplatniť. Patria medzi ne nasledujúce práva:

o Právo na prístup
Ako subjekt údajov môžete nahliadnuť do osobných údajov, ktoré o vás spracúvame.

o Právo na opravu a vymazanie
Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať o opravu, doplnenie, vymazanie alebo zablokovanie spracúvaných osobných údajov.

o Právo na obmedzenie spracovania
Právo na obmedzenie spracúvania údajov, ak sa napríklad ukáže, že spoločnosť EF Mobility s.r.o. a/alebo niektorá z jej dcérskych spoločností používa nesprávne informácie. Tieto údaje sa potom nesmú ďalej používať, pokiaľ sa neskontrolovalo, či sú údaje správne.

o Právo byť zabudnutý
V určitých prípadoch môžete ako dotknutá osoba požiadať o vymazanie osobných údajov.

o Právo namietať proti spracovaniu údajov
Ako dotknutá osoba môžete namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov.

o Právo na prenosnosť údajov
Ako subjekt údajov nás môžete požiadať o prenos vašich osobných údajov k inej strane, ktorá poskytuje podobné služby

Kontakt
Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo ak si chcete pozrieť svoje osobné údaje, môžete nás kontaktovať prostredníctvom osobneudaje@p-automobil-import.sk

Ak máte akékoľvek sťažnosti, môžete ich nahlásiť holandskému úradu na ochranu údajov (AP).
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je v súlade s normami stanovenými všeobecným nariadením o ochrane údajov

nariadením (GDPR) a bolo aktualizované 31. 5. 2021.

O všetkých zmenách vás budeme samozrejme informovať